از «فورد» میلیاردر معروف آمریكایی و صاحب یكی از بزرگترین كارخانه های سازنده انواع اتومبیل در آمریكا پرسیدند: «اگر شما فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببینید تمام ثروت خود را از دست داده اید و دیگر چیزی در بساط ندارید، چه می كنید؟»
فورد جواب داد: «دوباره یكی از نیازهای اصلی مردم را شناسایی می كنم و با كار و كوشش، آن خدمت را با كیفیت و ارزان به مردم ارایه می دهم و مطمئن باشید بعد از پنج سال دوباره فورد امروز خواهم بود».